หุ่นยนต์ส่งของวัดอุณหภูมิผู้ป่วยพร้อมระบบสื่อสารทางไกล (VCE63)

พ, 08/07/2020 - 11:17 — admin5
รายละเอียด: 

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อที่ทำงานกันอย่างหนัก โดยหากบุคลากรเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ อาจทำให้ประเทศไทยขาดกำลังทางบุคลากรที่สำคัญไป เป็นเหตุให้ผู้ที่รอคอยการรักษามีความเสี่ยงในการมีชีวิตรอดต่ำและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคำนึงถึงบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วย จึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยหุ่นยนต์ขนส่งจ่ายยา ตรวจวัดอุณหภูมิ และสื่อสารกับผู้ป่วยอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันการระบาดเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งช่วยเหลือในการวัดอุณหภูมิ จ่ายยา  

ส่งอาหารและสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นกิจวัตรประจำวันของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในทุก ๆ วัน โดยให้ผ่านการสัมผัสหรือพบเจอกับผู้ป่วยในระยะใกล้ชิดให้น้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และรักษาผู้อื่นต่อไป 

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: