นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63

พ, 01/07/2020 - 09:50 — admin5
รายละเอียด: 

งานPipe  Jacking เป็นงานที่ยากและต้องมีความละเอียดสูง การตรวจสอบหรือทิศทางของหัวเจาะหรือแนวดันท่อจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ในงานPipe Jacking จากปกติปัจจุบันการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคจะใช้เครื่องมือในม้องตลาดในการวิเคราะห์สาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แต่ก็ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการขุดเจาะสารวจอีกครั้งเพื่อความั่นใจในระดับสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งท าด้วยแรงงานดังรูปที่ 7จะเห็นว่าการขุดเจาะด้วยแรงงานคนเพื่อการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินอยู่ดีซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีข้อจากัดสูงดังนี้โครงการนี้จึงจะพัฒนาเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินด้วยระบบแรงดันน้าสูงซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมาะสมมีระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมทิศทางและสามารถใช้กับสาธารณูปโภคได้ทุกรูปแบบลดข้อจากัดต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน ที่จะท าการพัฒนานั้นมีรูปแบบดังรูปที่8ที่มีคุณสมบัติจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคือใช้สารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคใต้ดินได้ทุกรูปแบบและไม่ต้องใช้แรงงานในการตอกเหล็กในการหาความลึกและตาแหน่งสาธารณูปโภคแม่นยาและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคน

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: