พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML (How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live?)

อ, 12/03/2019 - 09:27 — admin5

          

              

การสัมมนา

พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML

(How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live?)

จัดโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ร่วมกับ

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


และ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

เวลา 9.00-16.15 น.

ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  กรุงเทพฯ

แผนที่

       การพัฒนาเทคโนโลยีในยุค disruptive การก้าวกระโดด การแข่งขัน การช่วงชิงโอกาสในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการด้วยเครื่องมือและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่รุดหน้าเหล่านั้น คือสิ่งจำเป็นสำหรับนักพัฒนา นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence และ Machine Learning คือสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากหลังจากที่เราได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับ Industry 4.0 และ Internet of Things กันไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารโครงการโดยทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพันธมิตร จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและสังคม ในการยกระดับการพัฒนาวิถีทางการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิตัลมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก้าวทันการแข่งขันในเวทีโลก ในหัวข้อ พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML หรือ How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live โดยความมุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย นักวิขาการ นักวิจัย และผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

กำหนดการ

09:00 – 09:30    ลงทะเบียน

09:30 – 09:45    กล่าวเปิดงาน

                          คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09:45 – 10:45    AI & ML กับธุรกิจปิโตรเคมี

                          คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี Head of Digital Innovation and Technology Center บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

10:45 – 11:00    พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:00    AI & ML กับการปฏิวัติเครือข่ายข้อมูลดิจิตัล (IoT / cloud)

                          Mr. Vincent Quah, Regional Head for Education, Research, Healthcare and Not-For-Profit Organizations Worldwide Public Sector – Asia Pacific and Japan Amazon Web Services, Amazon Web Services (AWS)

12:00 – 13:30    รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 14:30    AI & ML กับธุรกิจการเงิน

                           ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

14:30 – 14:45    พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:15    การเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่ยุคธุรกิจ AI & ML”

                          ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร. รัชนี กุลยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณธนาภรณ์ โกราษฎร์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วิทยากร 

นายเขมรัฐ โชคมั่งมี              Mr.Vincent Quah             ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี         ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์     นายธนาภรณ์ โกราษฎร์

การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย!)

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ >>>   

หรือลิงค์เว็บไซต์ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19007

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์

– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ

– ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

– กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 2 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675

E-mail: boonrkk@mtec.or.th

ภาพประกอบ: 
พลิกวิถีเทคโนโลยีด้วย AI และ ML (How Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) change the way we live?)