กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาต้นแบบเครื่องปอกเปลือกสับปะรด ด้วยกระบวนการวิศวกรรม สร้างสรรค์คุณค่าผลิต พร้อมตอบรับการเติบโตอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

พ, 03/10/2018 - 09:49 — sysadmin


20180926 180926 0038

  26 กันยายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาต้นแบบเครื่องปอกเปลือกสับปะรด ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท พี.วี.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ในการพัฒนาต้นแบบเครื่องปอกเปลือกสับปะรด ซึ่งเป็นเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรแปรรูปมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท พี.วี.ที. ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

20180926 180926 0022 20180926 180926 0026

20180926 180926 0023 20180926 180926 0030

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หลักการ “วิศวกรรมย้อนรอย” ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศและลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

20180926 180926 0014 20180926 180926 0019

20180926 180926 0036 20180926 180926 0045

 “การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักร มีความสำคัญมากต่อกระบวนการผลิตภายในประเทศ เพราะเป็นหัวใจของการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทดแทนแรงงานฝีมือที่นับวันจะขาดแคลนมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดระยะเวลาการผลิต และได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนการนำเข้าและช่วยลดดุลการค้าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถพัฒนาเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ทันสมัยจากต่างประเทศตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ด้วยคุณภาพ ราคาที่สามารถแข่งขันได้” ผอ.วนิดา กล่าว...

20180926 180926 0032 20180926 180926 0037

20180926 180926 0038 20180926 180926 0033

“การพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” โดยเน้นพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเปลี่ยนระบบ เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบที่นำมาแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในประเทศ ช่วยในการทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต และสามารถสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมไทย

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 21/09/2018 - 17:00
ภาพประกอบ: 
เครื่องปอกเปลือกสับปะรด