ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ "ระบบ Ecosystem กับการสร้างนวัตกรรมใน Thailand 4.0" และหัวข้อ "IoT Experience"

อา, 05/11/2017 - 17:05 — admin5

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม Nile1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.

 

      การผลักดันนวัตกรรมจากแนวคิดที่แปลกใหม่ไปจนถึงการผลิตเป็นสินค้าได้สำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ นักวิจัย ภาครัฐ บริษัทขนาดเล็ก (SmallBusinesses) กลุ่มสังคมนักประดิษฐ์ และภาคอุตสาหกรรม

      ในการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมนั้น มักเริ่มจากฝั่งของการศึกษาและวิจัยซึ่งจะได้รับการสนับสนุนด้านงบวิจัยจากภาครัฐในแง่ของการวิจัยพื้นฐาน ในอีกฝั่งของการสร้างนวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรมก็มีการลงทุนอย่างมากเพื่อผลักดันให้นวัตกรรมสามารถผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ รอยต่อระหว่างกลางเป็นช่องที่ถูกเรียกว่า Valley of Death ซึ่งเป็นจุดที่นวัตกรรมจำนวนไม่น้อยต้องหายสาบสูญไป

      เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาต่อเพื่อแสดงถึงศักยภาพ ก่อนที่ภาคอุตสาหกรรมจะตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมนั้นในเชิงพาณิชย์ การก้าวข้าม Valley of Death จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้เองที่จะเป็น Ecosystem ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใน Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

กำหนดเวลา

08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-09.10  กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิด และแนะนำวิทยากร09.10-10.25  การบรรยายโดยวิทยากร

10.25-10.35  พักรับประทานอาหารว่าง10.35-12.00  การบรรยายโดยวิทยากร

12.00            จบการบรรยาย

วิทยากร

ดร.รัชนี กุลยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี ด้านการกำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (รับเพียง 40 ท่าน)https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S17058

 

 

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Nile1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.

 

      ภายหลังจากที่ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมทางด้าน  IoT และในช่วงเวลา 2-3  ปีที่ผ่านมานี้  IoT ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต และรวมถึงด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของเรา นอกจากการได้เรียนรู้ ความก้าวหน้าของ IoT แล้วนั้น ก้าวเล็กๆ ที่ก้าวต่อไป และมีความสำคัญอย่างยิ่งคือ การได้ลงมือทำงานกับเทคโนโลยีอันน่าทึ่ง และการใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัส ก็อาจสร้างงานที่มีประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้องค์กร หน่วยธุรกิจ หรืออุตสากรรมได้อย่างมากมาย

      สำหรับการเปิดประสบการณ์สัมผัส IoT ในครั้งนี้ เนื้อหาในการนำเสนอจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้

      ส่วนแรกจะเป็นการกล่าวถึง การนำเอา IoT ไปประยุกต์ใช้งานจริง ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไปเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ทันสมัย และเริ่มเข้าใกล้ยุค 4.0 มากขึ้น

      ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนออุปกรณ์ IoT  Hardware ที่ออกแบบ และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ แนวคิด การออกแบบ เพื่อเชื่อมต่อโลกของเครื่องจักรกล เข้าสู่โลกการประมวลผลยุคใหม่

กำหนดเวลา

12.30-13.00  ลงทะเบียน

13.00-13.10  กล่าวต้อนรับ กล่าวเปิด และแนะนำวิทยากร13.10-14.30  การบรรยายโดยวิทยากร

14.30-14.45  พักรับประทานอาหารว่าง14.45-16.30  การบรรยายโดยวิทยากร

16.30            จบการบรรยาย

วิทยากร
 
 

  
 
คุณสัญญา คล่องในวัย
IFST; IOT Tech Startup (Co-founder)
 

 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (รับเพียง 40 ท่าน)https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S17059

 

 

หมายเหตุ
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าฟังบรรยาย และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังการบรรยาย แล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: boonrkk@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ อาจจะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 500 บาท
 
กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)
 

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675

E-mail: boonrkk@mtec.or.th

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ "ระบบ Ecosystem กับการสร้างนวัตกรรมใน Thailand 4.0" และหัวข้อ "IoT Experience"