เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง

อ, 16/02/2016 - 14:21 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: