กระทรวงวิทย์ฯ ดึงเห็ดถั่งเช่าสีทอง กาแฟผสมน้ำตาลโตนด ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา โชว์ศักยภาพงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในโอกาสครบรอบ 1 ปี “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

จ, 04/01/2016 - 15:39 — admin5


29 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาส ครบ “1 ปี การดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” โดยมี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีตลอดจนคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจพร้อมสื่อมวลชน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดจนประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาช่องทางธุรกิจ การตลาด การเพิ่มอัตรากำลังการผลิตที่มีผลสำเร็จจากการร่วมงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” เมื่อวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานเพื่อถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เป็นที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วย


ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น โดยมีนโยบายจัดโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษมนั้นเพื่อมุ่งให้สินค้าเกษตรและชุมชนได้มีโอกาสในการกระจายสินค้าที่กว้างขวาง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างและต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได้มีการขยายผลไปสู่การจัดตลาดนัดในลักษณะเดียวกันในภูมิภาคต่างๆ และ 4 มุมเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามดำรินายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีตลาดนัดชุมชน 4 ภาค ภาคเหนือที่จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ และภาคกลางที่จังหวัดราชบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรุงเทพ มหานครรับผิดชอบดำเนินการขยายสู่ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครใน 4 มุมเมือง อีกทั้งในปี 2559 ยังคงมีการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะ 6 เดือนแรก ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 โดยมีกระทรวงต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพ
 

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 30/12/2015 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ทำเนียบ