การสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การเลือกใช้และกำหนดขนาดตลับลูกปืนในงานเครื่องจักรกลความแม่นยำสูง"

ศ, 28/08/2015 - 09:37 — kamonwan.s

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดการสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักออกแบบเครื่องจักรกล ในหัวข้อเรื่อง "การเลือกใช้และกำหนดขนาดตลับลูกปืนในงานเครื่องจักรกลความแม่นยำสูง" ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 

  • การเลือกใช้และกำหนดขนาดตลับลูกปืน (Roller Bearing)
  • หลักการพื้นฐานของการประคองการหมุนด้วยแบริ่ง การใช้งาน และข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญของแบริ่ง
  • การเลือกใช้แบริ่งกับลักษณะงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
  • การตัดสินอายุการใช้งานของแบริ่ง
  • การติดตั้งและเตรียมงานก่อนการติดตั้ง
  • การบำรุงรักษา การตรวจสอบและการค้นหาสาเหตุของความผิดปกติ

​วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ คือ อาจารย์ธวัชชัย นุชโสภา ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทย-เยอรมัน

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 26/08/2015 - 17:00
สถานที่: 
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ภาพประกอบ: 
การสัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การเลือกใช้และกำหนดขนาดตลับลูกปืนในงานเครื่องจักรกลความแม่นยำสูง"