เครื่องล้างถังอัตโนมัติ

จ, 02/02/2015 - 10:52 — admin5
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องล้างถังอัตโนมัติ

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเวลาของโครงการ10 เดือน
หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด

การล้างถังด้วยระบบปิดอัตโนมัติเกิดจากการสร้างโฟมฟองอากาศจากสารเคมีอัดเข้าถัง เพื่อแช่ผลิตภัณฑ์ภายในถัง จากนั้นใช้ระบบการหมุนเวียนของสารเคมีในการล้างโดยอาศัยแรงดันจากปั๊มดึงเข้าเครื่องไฮโดรไซโครนเพื่อแยกตะกอนของเสียออกกจากสารเคมี นำสารเคมีกลับไปหมุนเวียนล้างถังต่อไป สุดท้ายใช้ ระบบการเป่าลมเข้าถังเพื่อทำให้ถังแห้ง

รายละเอียดของเครื่องที่จะพัฒนา

 1. Air compressor สำหรับสร้างลมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตโฟมและขั้นตอนหลังการล้างถัง เพื่อทำให้ภายในถังแห้ง
 2. Hydro cyclone สำหรับแยกระหว่างของเหลวกับตะกอนของแข็งออกจากตะกอนที่ได้จากการล้าง
 3. Foam generator สำหรับสร้างโฟม เพื่อใช้ในการทำความสะอาด
 4. Centrifugal pump สำหรับเพิ่มแรงดันของเหลวในการทำความสะอาด
 5. Diaphragm pumps สำหรับดูดตะกอนออกจากตัวถัง เพื่อนำไปเข้า Hydro cyclone
 6. Screw pump สำหรับดึงตะกอนของแข็งออกจาก Hydro cyclone แล้วนำไปเก็บที่ storage tank
 7. 3D nozzle สำหรับฉีดทำความสะอาดภายในถัง
 8. Lift สำหรับเปิด-ปิดฝาถัง

ลักษณะโครงสร้าง

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์

เส้นสีม่วง

Foam Generator

หมายเลข 1

Screw Pump

เส้นสีเขียว

Chemical

หมายเลข 2

Air Compressor

เส้นสีฟ้า

Air

หมายเลข 3

Diaphragm Pump

เส้นสีน้าเงิน

Waste

หมายเลข 4

Centrifugal Pump

 

Sludge

หมายเลข 5

Hydro Cyclone

 

 

หมายเลข 6

Lift

 

 

หมายเลข 7

Foam Generator

 

 

หมายเลข 8

3D Nozzle

ภาพแสดง อุปกรณ์สำหรับเครื่องล้างถังอัตโนมัติ
ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องล้างถังอัตโนมัติ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: