เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

อ, 19/08/2014 - 11:01 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

           

มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกร สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง ในสภาพพื้นดินที่ไม่เหมาะสมทําการเกษตรอย่างอื่นๆ เช่นดินลูกรัง เป็นต้น การกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ปัจจุบันมีเครื่องมือใช้สําหรับกะเทาะหลายชนิด แต่ยังเป็นแบบที่ไม่สะดวก รวดเร็ว และยังต้องเปื้อนยางของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นอันตราย ทําให้ยุ่งยากในการผลิต

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมในด้านการผลิตอาหาร ต้องการความรวดเร็วและความคล่องตัวในการทํางาน เพื่อให้ทันต่อการบริโภค และด้วยเหตุที่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมนําไปประกอบอาหาร ขนม และอื่นๆ อีกมากมายจึงจําเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ให้มีขนาดเล็กเหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมครอบครัวได้ และเป็นเครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปได้เช่นกัน สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้สูง ราคาถูกการทํางานไม่ยุ่งยากและสามารถลดปัญหาจากการผลิตแบบเก่าๆ ได้

 

ขั้นตอนที่1 เครื่องมือจะทําการจับล็อคเมล็ ดมะม่วงหิมพานต์ไว้ในตําแหน่งที่ถูกต้อง ใบมีดจะถูกกดลงมาบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยแรงกดที่เหมาะสม จากนั้นชิ้นส่วนที่จับเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จะหมุน ทําให้ ใบมีดที่กดลงบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กรีดลงบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยรอบ(กําหนดแรงกดโดยสปริงด้วยแรงที่ออกแบบไว้

 

ขั้นตอนที่2 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จะถูกลําเลียงต่อไป ยังส่วนที่สอง คือส่ วนแกะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่วนนี้จะใช้กรงเล็บโลหะ เกาะรอยที่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในตําแหน่งที่ อุปกรณ์ส่วนที่หนึ่งได้กรีดเอาไว้ แล้วแกะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ออกจากกัน จากนั้นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ก็จะถูกลําเลียงไปยังส่วนอื่นต่อไป

 

 

พัฒนาโดย          นายบุญรอด  แสงอินทร์     วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

เลขที่ 63/209 หมู่ที่ 7 ซอย 4/2 ถนนศิลาอาสน์-เขื่อน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร 055-416564, 089-6413878

 

ราคาเริ่มต้นที่ ............

 

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2557

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: