ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

พ, 05/02/2014 - 12:42 — admin5

         ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ   “เครื่องจักรกลด้านการเกษตร พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗"  ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่สนเสนอผลงาน  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดส่งรายละเอียดข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ถึงสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๕๗