การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ

อ, 31/07/2018 - 16:44 — admin5
รายละเอียด: 

 เครื่องสางใยสังเคราะหตนแบบมีขนาดเล็กและความคงทนสูงในระดับอุตสาหกรรม โดยเครื่องทั่วไปมี ขนาดใหญและหนักเคลื่อนยายลําบากและราคาสูงตองมีปริมาณการผลิตที่มากพอ ระดับหนึ่งในระดับ ขนาดอุตสาหกรรมจึงจะคุมคากับการลงทุน 

มีกระบวนการปนสางใยและชุดเปาลม ชุดลําเลียง เพื่อนําเอาผลิตภัณฑออก 

สามารถทําการสางใยแบบตอเนื่องไดโดยปอนวัตถุดิบไดตลอดเวลาและเปนจํานวนมาก 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  300000
  ภาพหน้าปก: