โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน

ศ, 27/04/2018 - 10:57 — admin5
รายละเอียด: 

จัดสร้างเครื่องให้มีสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและย่อยสลายเศษอาหารของจุลินทรีย์ เพื่อย่อยเศษ อาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือนให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

 

นายปรีชา เต็มพร้อม ต าแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-748-5313-5 มือถือ 081-824-2349โทรสาร 02-239-0365 อีเมลล์ : pi.somboon@tcm1989.com

งบปี พ.ศ.: 
2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    50000
    ภาพหน้าปก: