โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ

พฤ, 26/04/2018 - 14:45 — admin5
รายละเอียด: 

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างยังพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ควบคุมต้นทนุและเวลาการทํางานไม่ได้ จึงมี การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรโดยใช้โรบอทชนิดคานและระบบลําเลียงกระสวยปูนบนระบบรางไฟฟ้าเป็นระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานคน

 

นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล thaimachinery@yahoo.com

นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

งบปี พ.ศ.: 
2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    15000000
    ภาพหน้าปก: