เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก

พ, 01/08/2018 - 10:21 — admin5
รายละเอียด: 

ข้อมูลเปรียบเทียบด้านสมรรถนะและราคา

1. เครื่องรีดครอบข้างทั่วๆไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง แต่เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบนั้นจะมี ราคาถูกกว่า

2. เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบและสร้างนั้นมีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถควบคุม การผลิตได้ง่าย และผู้ใช้งานสามารถซ่อมบํารุงเบื้องต้นเองได้

3. มีการออกแบบและสร้างเครื่องรีดครอบข้างให้ผลิตภัณฑ์ครอบข้างที่ผลิตได้นั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน

4. สามารถทําการผลิตแบบต่อเนื่องได้โดยป้อนวัตถุดิบได้ตลอดเวลาและเป็นจํานวนมาก 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0

  พ, 01/08/2018 - 10:14 — admin5
  รายละเอียด: 

  1. ระบบควบคบมแขนกลและเรรยนรรรดรวยตนเองดรวยปปญญาประดรษฐร 4.0 สามารถใหรผรรทรชความรรรพมพนฐานเพรยงแคช
  ชชางเทคนรคพมพนฐาน ชชางไฟฟฟาพมพนฐาน หรมอเจราหนราทรชทรชมรความสามารถใชรงานโปรแกรมคอมพรวเตอรรพมพนฐาน
  สามารถควบคบมแขนกลดรวยปปญญาประดรษฐรไดรงชาย
  2. ระบบสามารถสษชงแขนกลใหรเรรยนรรร การหยรบจษบ วษตถบทรชมรขนาด รรปรชางลษกษณะ นจพาหนษก คลรายคลลงกษนไดรโดยไมช
  ตรองมรการตษพงคชาใหมชทษพงหมด โดยระบบจะใชรฟปงกรชษน AI ในการตษพงคชาดรวยตนเอง
  3. ผรรใชรงานสามารถเพรชมโมเดลหบชนและเรรยนรรรปรษบคชา Simulation เพมชอใชรในการจจาลองการผลรตในอบตสาหกรรม
  ของตนไดร
  4.ผรรผลรตและผรรใชรงานสามารถควบคบมปรษบคชาการทจางานของแขนกลผชานระบบ network ไดรตามแนวทาง
  อบตสาหกรรม 4.0
  5.มรระบบรายงานผลการใชรงานแขนกลผชาน Cloud Server สจาหรษบเกกบขรอมรลและประวษตรสถานะการทจางาน
  ของแขนกลเพมชอใชรสจาหรษบวางแผนการบจารบงรษกษาและแลกเปลรชยนขรอมรลการใชรงานระหวชางผรรใชรงานแขนกล
  6.ระบบรองรษบการควบคบมแขนกลโดยไมชจจากษดยรชหรอของมอเตอรร เพมชอใหรผรรใชรสามารถเลมอกใชรมอเตอรรไดรตาม
  ประสรทธรภาพและงบประมาณของผรรใชรงาน โดยในโครงการจะใชรมอเตอรร 4 ยรชหรอทรชเปปนทรชนรยมในประเทศดษงนรพ
  Yaskaswa, Mitsubishi, Panasonic, Delta


   

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องล้างลูกบอลสำหรับบ้านบอล

   พ, 01/08/2018 - 10:00 — admin5
   รายละเอียด: 

   การทํางานจะใชโบลเวอรสรางลมดูดลูกบอลผานทอยางออนเขาไปในเครื่องลางที่มีบอสําหรับใสน้ําและน้ํายา ฆาเชื้อ โดยในบอลางจะมีใบกวนที่ขับดวยมอเตอรและพาลูกบอลผานบอลางขึ้นไปยังชุดเปาแหงโดยใชลม รอนที่มีอุณหภูมิพอดีในการเปา หองเปาแหงจะเปนลักษณะตะแกรงอยูดานลาง เพื่อใหน้ําและน้ํายาที่ติดมา กับลูกบอลตกลงและไหลกลับลงไปในบอลางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเปาแหงเสร็จเรียบรอยแลว ลูกบอลจะถูก สงออกไปดวยลมจากโบลเวอรผานทอยางออนที่สามารถดึงไปไดหลายตําแหนงที่ตองการใหลูกบอลไหล ออกไป ตัวเครื่องเนนการทํางานที่สามารถเคลื่อนยายได 

   ลางลูกบอลได 36,000 ลูกตอชั่วโมง -

   ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิดได เปนการปองการโรคติดตอ

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60)

    พ, 03/01/2018 - 17:02 — admin5
    รายละเอียด: 

                       วัตถุประสงคของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณเทคโนโลยี จากเดิมกระบวนการพนกาวกอนติดผิวลายไมใชคนในการพน ซึ่งตองใชเวลาในการพนนาน และยังอาศัยทักษะและ ความแนนอนในการปฎิบัติงานสูง และพนักงานตองสูดดมละอองและกลิ่นของทินเนอรซึ่งอาจเปนปญหากับสุขภาพไดใน อนาคต การนําเครื่องพนกาวอัตโนมัติมาใชงานแทนจะทําใหคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับของการทํางานของคน รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสและสูดดมทินเนอรผูปฎิบัติงาน ทั้งนี้เครื่องที่ทางบริษัทฯออกแบบ เปนเครื่องที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เปนเครื่องที่ออกแบบตามความ ตองการของลูกคา โดยใชRobot แบบแกนX-Y ลดการนําเขาเครื่องจักรหรือสั่งผลิตเครื่องจักรพิเศษจากตางประเทศใน ราคาสูง และลดเวลาในการรับบริการและตรวจซอมจากตางประเทศ เพราะเรามีทีมงานบริการตลอดเวลา

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60)

    ศ, 20/10/2017 - 11:12 — admin5
    รายละเอียด: 

    พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Machining Center) เพื่อสนับสนุนในธุรกิจแฟร์นไชน์และกิจการร้านอาหารในเครือของบริษัท และเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่อง FMC ซึ่ง BBC จะเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และดำเนินการหาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและผลิตเครื่อง FMC ที่มีลักษณะเป็นโมดูล ดังนี้

    1)    โมดูล FMC-NRT (FMC Noodle Robot) สำหรับการปรุงรสก๋วยเตี๋ยว 

    2)    โมดูล FMC-BRT (FMC Beverage Robot) สำหรับการทำเครื่องดื่ม 

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ราคาเครื่องจักร: 
     450000
     ภาพหน้าปก: 

     ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot

     จ, 09/10/2017 - 17:56 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     ดร.จอมขวัญ มั่นแน่ MTEC

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ

      พ, 03/08/2016 - 14:59 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

       พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

        พ, 03/08/2016 - 14:36 — admin3
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา อ.ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 086 3053869

        งบปี พ.ศ.: 
        2559
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ราคาเครื่องจักร: 
         350000
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์

         จ, 02/05/2016 - 15:30 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว