เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการเพื่อการพาณิชย์ VCE63

พ, 01/07/2020 - 11:02 — admin5
รายละเอียด: 

ด้วยปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้หลายหลากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆแต่ในด้านงานบริการโดยเฉพาะการใช้งานด้านงานตรวจการในสถานทีÉปิดเช่นห้างสรรพสินค้าซึÉงมีอยู่มากมายในประเทศยังไม่มีการพัฒนามาใช้อย่างจริงจังโดยการเจาะจงระบุการใช้งานในช่วงหลังห้างฯปิด ซึÉงปกติจะใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจการตามตารางเวลาทีÉกําหนดทัÊงเส้นทาง จุดตรวจ  อีกประการหนึÉงทีÉเป็นปัจจัยเร่งคิดหาเครืÉองมือทางเทคโนโลยีคือประเด็นค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัยทีÉสูงขึÊนตามเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานขัÊนตํÉา อีกทัÊง ปัญหาขาดลามาสายยังคงเป็นปัญหาหลักของการจ้างงานจึงเป็นทีÉมาในการคิดหาวิธีการทดแทนหรือลดความจําเป็นในการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยลงหรือลดจํานวนโดยเลือกเฉพาะภารกิจรองของพนักงานรักษาความปลอดภัยมากําหนดเป็นภารกิจหลักของหุ่นยนต์ตรวจการ

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะ VCE63

  พ, 01/07/2020 - 10:45 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผลิตภัณฑ์รูปแบบแพคที่วางขายในปัจจุบันมักจะถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มหดแทบทั้งหมดเพื่อให้เกิดการแพคตัวอย่างแน่นหนาและปกป้องผิวของผลิตภัณฑ์ในคราวเดียวกัน การใช้งานฟิล์มหดจะต้องท าการให้ความร้อนแก่ฟิล์มหดเพื่อให้ฟิล์มหดเกิดความอ่อนตัวพร้อมกับใช้กระแสลมซึ่งเป็นแรงกระท าในการจัดรูปทรงของฟิล์มหด เมื่อฟิล์มหดที่อ่อนตัวสัมผัสกับอุณหภูมิห้องจะแข็งตัวและรักษารูปร่างขณะอ่อนตัวไว้ ซึ่งตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรช่องอบฟิล์มหดและทิศทางของกระแสให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานท าให้การใช้พลังงานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะสามารถปรับลดตามขนาดของชิ้นงานที่จะท าการอบได้ นอกจากนี้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะยังสามารถแสดงสถานะการท างานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63

   พ, 01/07/2020 - 10:39 — admin5
   รายละเอียด: 

   ปัจจุบันการเชื่อมต่อเครื่องจักรที่ใช้ PLC และ SCADA หลากหลายยี่ห้อนั้น จ าเป็นจะต้องมี License ส าหรับการเชื่อมต่อซึ่งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากต่างประเทศ ที่ขายโดยคนไทย มีแพลตฟอร์มขนาด ใหญ่ ราคาหลักล้านขึ้นไป แต่ใช้งานจริงไม่ถึง 20% บวกกับค่าฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูง ท าให้ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ลงทุนซื้อระบบไปใช้งานจึงพัฒนา แพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่าน Driver OPC ได้ฟรี และจะท าให้บริษัท SME สามารถพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้ เป็นระบบแสดงข้อมูลเครื่องจักรแบบ Real Time โดยจะเชื่อมต่อเครื่องจักรกับ ระบบผ่านระบบ OPC client Modbus TCP, Modbus RS-485 หรือ logician IO ตามประเภทของ เครื่องจักรนั้นๆ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PLC ได้หลากหลายยี่ห้อ และสามารถใช้งาน ร่วมกับ OPC อื่นๆ ได้  มุ่งเน้นให้กลุ่ม SME ของไทยน าไปใช้ เพื่อลดปัญหา Human Error ที่ท าให้เกิด ความผิดพลาดในการผลิตที่อาศัยความถูกต้องแม่นย าสูงและก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
   ภาพประกอบ: 
   แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

    พ, 11/09/2019 - 11:54 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่ 3

    สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

    การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

    ติดต่อ บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด 081-733-7263

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

    พ, 11/09/2019 - 11:48 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

    รางวัลที่ 1

    สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

    การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

    ติดต่อ บริษัท เดลแม็กซ์แมชินเนอรี่ จำกัด 02-929-6421

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด)

    พ, 21/08/2019 - 16:09 — admin5
    รายละเอียด: 

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด)
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ราคาเครื่องจักร: 
    14000000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ

    อ, 30/07/2019 - 10:41 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด

    ผู้ใช้งาน
    บริษัท สเต็ปคอน จำกัด

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
    ภาพประกอบ: 
    เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้

     ศ, 19/07/2019 - 11:04 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด

     งบปี พ.ศ.: 
     2562
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      300000
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า

      พฤ, 18/07/2019 - 16:49 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2562
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       150000
       ภาพหน้าปก: 

       คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล

       พฤ, 18/07/2019 - 15:28 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2562
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว