การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566

ศ, 17/02/2023 - 21:24 — admin2

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้างและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, วิทยาลัยการอาชีพกระนวน จังหวัดขอนแก่น, วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร จังหวัดสกลนคร, วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ, วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดัดลวดตาข่ายกึ่งอัตโนมัติ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

นักศึกษา 
นายธนภัทร์ ขจัดมลทิน
นางสาวทิตยา ศรีพรมมา
นายชาคริต ดาบุดดี
นายธเนศ แก๊สสูงเนิน
นายสันทัด ดาบุดดี
นายทินกร สุภาษร

อาจารย์ที่ปรึกษา 
นายพีรพร  สำราญสุข
นางสาวธนาวดี พิมราช
นายธีระพงษ์ หาระวงค์
นายสุวรรณ แสงโชติ
นางสาวนิตยา นวลใส
นายวชิระ เลิศประเสริฐ

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยกึ่งอัตโนมัติ
สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

นักศึกษา 
นางสาวน้ำทิพย์ โคตะ
นางสาวกมลพร บุบผาวัน
นางสาวศรัญญา  พยุง

อาจารย์ที่ปรึกษา 
นายอนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์
นายฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา
นางพงษ์ลดา วงศ์แสง
นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
นางสาวจินดาเพชร นามนาค

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : ปิ่นโตต้นอ่อนผักไมโครกรีน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

นักศึกษา
นายอุทัย  พูลพันธ์
นางสาวอารียา สุระภา
นางสาวเฉลิมศรี พูลเพิ่ม
นายชาตรี  คูณสว่าง
นายเพชร  อัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพรสวรรค์ ดาวัน
นายเชิดศักดิ์  พินิจมนตรี
นายจิราวัฒน์  ทานุชิต
นายสรายุทธ  วงค์สุวรรณ

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องสับสมุนไพรเอนกประสงค์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

นักศึกษา
นายไพรัช ยืนยง
นายพรรษา บุญพรม
นายชัยพฤกษ์ สินสุพรรณ์
นายเกียรติศักดิ์ สนสี

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวิทยา อินทร์สอน
นายกฤดาการ สุขจิตร

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผสมแหนมหมู
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

นักศึกษา
นายคมชาญ   ลาดบัวขาว
นายปฏิภาณ   ศิริอำนาจ
นายตะวัน     แสนจันทร์
นางสาวปภาดา แสนโท
นางสาววิชุพร   มาสิงห์
นายเจษฎากร   อินทะเรืองรุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวจิรดา ผาผล
นายอเนชา โอบอ้อม
นายวีระศักดิ์ อุทัยสวรรค์
นายชัยรินทร์ พนิตอมรโรจน์
นายเอกกวี ปีเลขา

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 10/02/2023 - 17:00
สถานที่: 
ณ งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพประกอบ: 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ.2566