ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2565

จ, 07/02/2022 - 10:50 — admin5
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้าง และพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในภาคเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นต้น
ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่กิจกรรม: 
Thu, 03/02/2022 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ภาพหมู่