เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562"

พฤ, 13/12/2018 - 17:05 — sysadmin
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 
 
ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพี่อการเกษตร ประจำปี 2562” รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท 
 
 
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ถึง 
 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
หรือทาง E-mail : machine@most.go.th 
 
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
-------------------
 
ดาวโหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เอกสารแนบ ด้านท้ายนี้
 
------------------
 
ความเป็นมาของโครงการ
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สมควรได้รับรางวัลตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักประดิษฐ์ 
 
จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 25 
 
โดยเปิดกว้างในการรับผลงานสิ่งประดิษฐ์จากบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา
 
 
วัตถุประสงค์
 
1.  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักประดิษฐ์เห็นความสำคัญของการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
2.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
 
 
รางวัลการประกวด
 
มูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด ดังต่อไปนี้
 
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ                                                                                             
 
รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ                                                                     
 
รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ                                                                         
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
 
 
หัวข้อการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง
 
1)  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก
 
2)  สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนำพลังงานไปใช้ในการเกษตรอื่น ๆ
 
3)  เครื่องจักรกลสามารถนำไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม หรือจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีดังนี้
 
1.  เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด
 
2.  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่ถูกต้อง
 
3.  ศักยภาพของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ไปผลิตในเชิงพาณิชย์
 
4.  ความพร้อม  ความสะดวก  ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
 
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ทุกวันทำการ 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02) 333 3949 , (02) 333 3924
 
สำนักงานมูลนิธิบัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพ) (02) 230 2560
 
 
 
 
ภาพประกอบ: 
เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562"