“Thai Tech EXPO 2017” สุดยอดมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย กระทรวงวิทย์ฯ

พ, 27/09/2017 - 15:36 — sysadmin

เมื่อเวลา14.00น. (วันที่ 20 กันยายน 2560) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Tech EXPO 2017” ภายใต้แนวคิด : “เทคโนโลยีไทย...ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดมผลงานฝีมือคนไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กว่า 700ผลงาน โดยมีนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารชั้นสูง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแขกร่วมงานกิตติมศักดิ์ สน ยุกต์ ส่งไพศาลมาร่วมพิธีเปิด ณ Hall 105 ไบเทค บางนา

DSC 8056  DSC 7986

DSC 7964  DSC 8094

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดงานฯ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560   ณ ฮอลล์ 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด : “เทคโนโลยีไทย...ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการรวม 3 งานใหญ่ประจำปี 2560 มาไว้ในงานเดียว ได้แก่   งาน Thailand Tech Show งาน TechoMart และงาน NSTDA Investors’ Day มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ สมาคมเครื่องจักกลไทย สถาบันไทย-เยอรมัน หรือ สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งในปีนี้มีผลงานโดดเด่นฝีมือคนไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดแสดงในงานกว่า 700 ผลงาน

 DSC 8468  DSC 8574

DSC 8602  DSC 8585

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่

1.โซน TechnoMart ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรางวัลเกียรติยศที่พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ

​2.โซนนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน : หมู่บ้านนวัตกรรม (Inno-Village) จัดแสดงผลงานของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนหมู่บ้าน

3.โซนนิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ตลอดจนในเชิงเศรษฐกิจระดับวิสาหกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ มีผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 จำนวน 6 รางวัล เช่น เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง และรางวัลโครงการประกวดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จำนวน 10 รางวัล เช่น รถตัดอ้อยเป็นท่อนชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเครื่องเดียว เครื่องบรรจุเม็ดลงแผงแบบ Strip เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดผักตบชวา ฯลฯ

4.โซนนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์ ได้แก่    

(1) กลุ่มเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Technology) เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  การแสดงผลงานโครงการ Future Food Lab และ การประกวดFood Innopolis Innovation Contest

(2) กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Medical Technology ที่จดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถนำขายสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เช่น สมุนไพร ชุดตรวจโรค อาหารเสริม ยา หุ่นยนต์ทางการแพทย์

(3) กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Technology) เป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งาน และคุณประโยชน์ในอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การพัฒนาย่านนวัตกรรม วัสดุวิศวกรรมนาโน อากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีท้องฟ้าจำลองระบบดิจิตอล Full Dome เป็นต้น

(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ประกอบด้วยความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และบทบาทหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

(5) กลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มีอยู่ในประเทศและของเหลือใช้จากการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ

(6) กลุ่มคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  (STI for OTOP) ที่นำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้า OTOP ที่พัฒนาต่อยอดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP Life Style (ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องแต่งตัว) พร้อมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานโดดเด่นใน โซน Thailand Tech Show ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และเทคโนโลยี (INNO –FUSION : Power Up Business with STI) เป็นการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ ได้เปิดให้มีเวทีกิจกรรม Investor Day ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ และเปิดเวทีให้นักลงทุนหรือผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อไปลงทุนหรือสร้างมูลเพิ่มให้กับธุรกิจต่อไปได้

 DSC 8606  DSC 8488

DSC 8139  DSC 8176

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 5 วัน ของการจัดงาน ยังมีการประชุม เสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทางเทคโนโลยี การฝึกอบรมสาธิตเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ การบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching/Pitching) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป็นเวทีการค้าให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยต่อไป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 105-106

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 22/09/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
“Thai Tech EXPO 2017” สุดยอดมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย กระทรวงวิทย์ฯ