เทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อชุมชน โอกาสและข้อจำกัดในการขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรม

ศ, 02/06/2017 - 21:38 — admin7


     เอ็มเทค ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จัดสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อชุมชน โอกาสและข้อจำกัดในการขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสยามอัมรา กรุงเทพฯ ภายในงานครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “ผลงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อชุมชุนและเกษตรกรรม" ที่พัฒนาขึ้นภายในชุดโครงการการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ไพรีพินาศ พิมพิสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเสวนาเรื่อง “โอกาสและข้อจำกัดในการขยายผลเทคโนโลยีเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อชุมชุน โดยวิทยากรในสายงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและประดิษฐกรรมเครื่องมือกลเพื่อชุมชน ได้แก่ รศ. ดร. ชัชพล ชังชู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร / คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน กรรมการสมาคมเครื่องจักรกลไทย และผู้บริหา