ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน

จ, 10/04/2017 - 11:49 — sysadmin

มื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจติดตามการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ สหกรณ์ปาล์มน้ำมันอ่าวลึก จ.กระบี่
1)
เครื่องวัดความสุกของผลปาล์ม
2)อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อช่วยในกระบวนการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม
3)เครื่องจักรสําหรับการพัฒนากระบวนการทํางานหน้าลานเท (รถคีบปาล์ม)
4)เครื่องมือเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผลปาล์มในขั้นตอนการขนส่ง (แท่นดั๊ม)

 

วันที่กิจกรรม: 
Thu, 30/03/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน