กระทรวงวิทย์ ร่วมกับ เอ็มเท็ค และ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

ส, 25/03/2017 - 09:51 — admin5
 
 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า และสมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"  ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และคุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
การสัมมนาภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ  "เทคโนโลยีที่สนับสนุนงานออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกล เขี้ยวเล็บที่ต้องติดให้ทันในทศวรรษนี้" โดย รศ. ดร. ชัชพล ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และการเสวนาเรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0" มีผู้เสวนา ได้แก่ รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้บริหารประจำงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย และเลขาธิการกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ที่ปรึกษาบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเสวนาโดย นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกลฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการออกแบบและผลิตเครื่องมือเครื่องจักร ให้เกิดการปรับปรุงและจัดตั้งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ภายในงานมีผู้ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากกว่า 150 คน
วันที่กิจกรรม: 
Mon, 20/03/2017 - 17:00
สถานที่: 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานครฯ วันที่ 23 มีนาคม 2560
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทย์ ร่วมกับ เอ็มเท็ค และ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"