การสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

จ, 06/03/2017 - 09:56 — sysadmin

การสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง

"ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับ
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
และ
สมาคมเครื่องจักรกลไทย 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560
ห้องบอลรูม   โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

แผนที่

 

                 

 

หลักการและเหตุผล
        เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่องานด้านวิศวกรรมของไทยเป็นที่ยอมรับถึงการพัฒนาเพื่อที่ตามหลักอารยประเทศอย่างญี่ปุ่นและชาติตะวันตกมาตลอด นับตั้งแต่ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาประเทศที่กลายสภาพจากประเทศเกษตรกรรมมาสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการพัฒนาสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทุ่นแรงในภาคการเกษตร การผลิตและสังคมล้วนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
        การศึกษาและงานวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมในสถาบันการศึกษา หน่วยงานพัฒนาวิจัยที่มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานในเชิงวิศวกรรม และกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านการออกแบบและผลิตเครื่องมือเครื่องจักร ล้วนมีการปรับปรุงและจัดตั้งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นและดำเนินมามากกว่า 10 ปี คือโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า หรือในชื่อโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย และมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลัก โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมา แต่มีการพัฒนาผลงานและโครงสร้างหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างมากและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของโครงการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ภายใน สวทช. และให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ
        เพื่อเป็นการครบรอบ 12 ปีที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติมีอายุครบ 30 ปี โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 และหน่วยงานพันธมิตร จึงจัดกิจกรรมการสัมมนาและเสวนาเชิงเทคนิคในหัวข้อ ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น

 

คณะวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

                

รศ.ดร. ชัชพล ชังชู                        รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์             นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์                 นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล                นายธนาภรณ์ โกราษฎร์

                                                                  

กำหนดการ
8:30-9:00 น.      ลงทะเบียน
9:00-9:15 น.      กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน
                         โดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
                         กล่าวเปิดงาน
                         โดย ประธานการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
                         สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9:15-10:30 น.    การบรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีที่สนับสนุนงานออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกล เขี้ยวเล็บที่ต้องติดให้ทันในทศวรรษนี้"
                         โดย รศ. ดร. ชัชพล ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10:30-10:45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:15 น.  การเสวนาเรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
                         โดย รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผู้บริหารประจำงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
                                นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย
                                และเลขาธิการกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ที่ปรึกษาบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
                         ดำเนินการเสวนา
                         โดย นายธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกลฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

12:15 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

 

รับสมัครเพียง 120 ท่านเท่านั้น! ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย!

ปิดรับสมัคร เนื่องจากที่นั่งเต็ม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร.  025646500 ต่อ 4675
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

ภาพประกอบ: 
การสัมมนาและเสวนาวิชาการ เรื่อง  "ความพร้อมของประเทศไทยในงานพัฒนาเครื่องจักรกล ในยุคไทยแลนด์ 4.0"