กระทรวงวิทย์ จัดเสวนาแนวทางพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

พฤ, 01/12/2016 - 18:27 — admin5

  

  

(ลำดับจากซ้ายไปขาวา) คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกลและการแปรรูปปาล์มน้ำมัน เอ็มเทค, ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าห้องปฏิบัติการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม เอ็มเทค, รศ. ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร. รัชนี กุลยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ดร. สุภชัย วงศ์บุณย์ยง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร. นิรุตต์ นาคสุข ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เอ็มเทค

 

เอ็มเทค ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จัดเสวนาเพื่อตกผลึกแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. นิรุตต์ นาคสุข ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม กล่าวสรุปที่มาและความสำคัญของโครงการฯ และ คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ  
  
ภายในงานครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “แนวคิดการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย” โดย ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยหัวหน้าห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เอ็มเทค และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย” โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษาในสายงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานวิจัยเพื่อช่วยยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยของประเทศไทยได้แก่ รศ. ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ ดร.รัชนี กุลยานนท์ และ ดร. สุภชัย วงศ์บุณย์ยงค์ ดำเนินการเสวนาโดยคุณธนาภรณ์ โกราษฎร์ วิศวกรหัวหน้าห้องปฏิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกลและการแปรรูปปาล์มน้ำมัน เอ็มเทค โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้ 100 คน โดยเอ็มเทค และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเสวนาในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ด้านการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นให้ภาควิชาการหันมาร่วมพัฒนางานวิจัยในสายงานดังกล่าวมากขึ้น

 

วันที่กิจกรรม: 
Mon, 28/11/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทย์ จัดเสวนาแนวทางพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย