สส.ร่วมกับ MTEC จัดการบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในงาน GRAND METALEX 2016

พ, 30/11/2016 - 17:01 — admin5

วันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสัมมนา 213 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร ภายในงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะ (GRAND METALEX 2016) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ในความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า พร้อมด้วยสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร จัดการบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการไทย นักธุรกิจ นักลงทุน นักศึกษา และผู้สนใจจะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์และรองรับการก้าวไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในปี 2560

การบรรยายประกอบด้วย 3 หัวข้อ จาก 3 วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน ได้แก่

หัวข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไทย โดย คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย และนายกสมาคมการค้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย  ซึ่งนำเสนอเนื้อหา 2 ส่วนหลัก ได้แก่ นโยบายการขับเคลื่อนของภาคส่วนที่เกี่ยงข้องต่อการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นล่าสุดซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการลงทุนในประเทศไทย

หัวข้อที่ 2 IOT ปฎิวัติอุตสาหกรรม พลิกโลก โดย คุณสัญญา คล่องในวัย ผู้ประกอบการในสายงาน IOT (ผู้บริหาร IFST ; IOT Tech StartUp) ซึ่งนำเสนอแง่มุมที่รวบรวมขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏในความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรม ที่นับตั้งแต่การกำเนิดอุตสาหกรรม จนถึงยุคสมัยที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เมื่อมีการบูรณาการในเชิงเทคโนโลยี และองค์ความรู้สาขาต่าง ๆ เข้ามาอยู่ร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 (i4) อุตสาหกรรมไทยในข้อเท็จจริงสำหรับผู้ประกอบการระดับ SME โดยเฉพาะระดับกลางจำเป็นต้องปรับตัวอย่างไร

หัวข้อที่ 3 โอกาสทางธุรกิจจากอุปกรณ์อัจฉริยะ หรือ Business Opportunities from Smart Devices โดย ดร. เจน จูฑา The VC Group เป็นการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมและสังเคราะห์เพื่อเกิดประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้ที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจอุปตสาหกรรมในสายงาน IOT ที่จำเป็นต้องพร้อมด้วยศักยภาพของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในปัจจุบัน การเข้าถึงเครื่องมือล้ำสมัยของผู้คนในสังคมยุคดิจิทัลได้ด้วยราคาที่ไม่เกินเอื้อมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดโอกาสในการนำเสนอเครื่องมือไฮเทคให้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันในแทบทุกเรื่อง ซึ่งเนื้อหาจากการบรรยายยังคงมุ่งไปในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์เพื่อผู้สนใจในการการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบตรงจุด จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรง

ทั้งนี้ การบรรยายทั้ง 3 หัวข้อ มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น 150 คน ด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างวิทยากรและผู้เข้าฟังในแต่ละหัวข้อนั้น ทางโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แม้ในสายงานเทคโนโลยีวัสดุเองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อวิทยากรทั้ง 3 หลักสูตร แต่ในยุคของการพัฒนางานวิจัยด้วยการบูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาภายใต้เป้าหมายเพื่องานพัฒนาและวิศวกรรมและการผลักดันให้ผลงานจากการวิจัยประสบความสำเร็จสู่เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น เพี่อประโยชน์ของประเทศอย่างยั่งยืนนั้น ในบางส่วนแม้เพียงส่วนเล็ก ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า เทคโนโลยีโลหะและวัสดุยังน่าจะมีบทบาทและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมได้ในทุกสาขาวิทยาการ ด้วยความคาดหวังในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศด้วยเทคโนโลยีวัสดุ อันเป็นพันธกิจหลักขององค์กรนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 25/11/2016 - 17:00
สถานที่: 
BITEC บางนา
ภาพประกอบ: 
สส.ร่วมกับ MTEC จัดการบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในงาน GRAND METALEX 2016