กระทรวงวิทย์ โชว์ความสำเร็จ พัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์ ใช้งานทั้งภาคเกษตร และสาธารณูปโภค

พฤ, 19/05/2016 - 14:41 — admin5

                 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท พงศ์พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด จัดแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

                 รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบรถกระเช้าอเนกประสงค์ว่า มีเป็นลักษณะแขนกลที่ส่วนปลายของแขนจะมีกระเช้าติดตั้งเอาไว้ ซึ่งแขนกลนี้จะอยู่ที่ด้านหลังของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า เคลื่อนที่ด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการขับเคลื่อน (ปั้มไฮดรอลิกส์จะต่อโดยตรงเข้ากับเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์ (PTO Shaft) ใช้เป็นต้นกำลังของระบบไฮดรอลิกส์ในการขับเคลื่อนระบบต่างๆ) สามารถควบคุมการทำงานได้ 2 ระบบ ได้แก่ การควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ด้วยคันโยก และการควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ด้วยระบบไฟฟ้าที่ติดอยู่บนกระเช้า ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานและควบคุมกระเช้าได้ด้วยตัวเองในขณะเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือทำงานในที่สูง ทั้งนี้ สามารถใช้งานได้สูงสุดจากพื้นดินประมาณ 7 เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักที่ปลายกระเช้าได้ 100 กิโลกรัม อย่างปลอดภัย

                  นางวนิดา บุญนาคค้า ผอ.สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยเมื่อก่อนจะเป็นโครงการวิศวกรรมย้อนรอย คือการนำเข้าเครื่องจักรต้นแบบจากต่างประเทศมาต่อยอดและประดิษฐ์เครื่องจักรกลใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าเครื่องจักรและเกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและสถานบันการศึกษา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุนการวิจัยในการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ และหลังจากที่เครื่องต้นแบบสำเร็จแล้ว อีก 2 ปี จึงมีการเผยแพร่แบบของเครื่องเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีตรวจสอบสมรรถนะของรถกระเช้าอเนกประสงค์ให้ตรงตามแบบที่กำหนด และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถนำมาทดสอบและขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้
                 สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด ลองกอง ลางสาด ทุเรียน ฯลฯ นั้น จะต้องใช้แรงงานที่มีความสามารถและความชำนาญงานโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลไม้ความต้องการแรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้น จึงทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงงานและค่าแรงที่สูง และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้เนื่องจากต้องทำงานในที่ๆมีความสูง อีกทั้งการใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวมีความล่าช้าในการเก็บผลผลิต ก่อให้เกิดความเสียหายและขายไม่ได้ราคา ดังนั้น หากเกษตรกรมีเครื่องทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวพืชสวนหรือผลไม้ จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เป็นของตนเองไว้ใช้งานในภาคการเกษตร โดยมีรูปแบบใช้ติดพ่วงและใช้กำลังจากรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ (Tractor-mounted Equipment) ซึ่งจะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวพืชสวนของเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี
                 นอกจากนี้ การทำงานในที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซ่อมบำรุงหรือการติดตั้งงานบนที่สูงของหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าสูง การซ่อมบำรุงหรือการติดตั้งสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์บนเสาสูง ก็สามารถนำเครื่องจักรตัวนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นกัน จึงเรียกชื่อว่า รถกระเช้าอเนกประสงค์ ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประสานงานได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313 หรือ ติดต่อสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี     โทร. 02 333 3924 
วันที่กิจกรรม: 
Thu, 12/05/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
กระเช้า