ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "เทรนการพัฒนาด้านวิศวกรรมของไทยในศตวรรษที่ 21" ภายในงาน INTERMACH 2016

อา, 01/05/2016 - 16:33 — kamonwan.s

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

จัดการสัมมนาในหัวข้อ "เทรนการพัฒนาด้านวิศวกรรมของไทยในศตวรรษที่ 21"

ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ภายในงาน INTERMACH 2016

ณ ห้องประชุม MR 220 - 221 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

หัวข้อการบรรยาย

12 พฤษภาคม 2559   

09.00 - 12.00

โอกาสธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โลจิสติกส์ พลังงาน และอื่นๆ ที่มากับการพัฒนาเทคโนโลยี IOT
(Internet of Things, Opportunities for Everything)
โดย ดร. เจน จูฑา
        กรรมการผู้จัดการ เดอะ วีซี กรุ๊ป (The VC Group)
                                                                                                                           
13.30 - 16.30
อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย
โดย คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ 
        กรรมการกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรม,
        กรรมการสมาคมเครื่องจักรกลไทย และ บริษัท ยานยนต์ไฟฟ้าไทย จำกัด 
                                                                                                                            
13 พฤษภาคม 2559  
09.00 - 12.00
อุตสาหกรรม 4.0 กับเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธีเพิ่มเนื้อวัสดุ
(Industry 4.0 and Additive Manufacturing Technology)
โดย ดร. ชมาพร เจียรบุตร 
        อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
        คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                                                                                                           
13.30 - 16.30
เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะด้านการดูแลผู้ป่วย
(Intelligent Monitoring System using Prognostic Health Maintenance)
โดย ดร. รัชนี กุลยานนท์  
        อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                                                     

 

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ที่  https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S16009 ฟรี!!! ด่วนจำนวนจำกัด

------------------------

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ 

การกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน การวางแผนการผลิต และการตรวจสอบ GD&T Inspection for Manufacturing

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30 - 16.30 น. ห้องประชุม MR 213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (ภายในงาน Intermach 2016)

***ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตร***

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/6917-gd-t-inspection-for-manufacturing (มีค่าใช้จ่าย!!!)

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ "เทรนการพัฒนาด้านวิศวกรรมของไทยในศตวรรษที่ 21" ภายในงาน INTERMACH 2016