SETA 2016 ประกาศความพร้อมไทย สู่ศูนย์กลางพลังงานยั่งยืนในเอเชีย

พ, 30/03/2016 - 15:06 — admin5

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนเต็มที่  งานเซต้า 2016 ครั้งแรกในไทย งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ร่วมโชว์หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสี ,นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่าย , การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 ชี้สอดคล้องแผนบูรณาการพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

 
 
          วันที่ 23 มีนาคม 2559  ณ ห้องเเกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ เซต้า 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016)” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมภายในงานดังกล่าว 

 
 
          พลอากาศเอก ประจิน กล่าวว่า รัฐบาลมีการดำเนินการเพื่อให้พลังงานมีเสถียรภาพที่เหมาะสม โดยการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า  ระบบจำหน่าย และมีการกระจายเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ให้ต้นทุนราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะส,สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชาชนไม่แบกรับภาระมากเกินไปไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงการผลิตไฟฟ้าที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  
  
          งานเซต้า 2016 นับเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศ และศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะเป็นเวทีเชื่อมความร่วมมือของประเทศในเอเชีย โดยมีผู้นำประเทศ และผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้เรียนรู้แนวความคิด การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ซึ่งยังมีศักยภาพอยู่มาก รวมถึงการประชุม อภิปราย และการจับคู่เพื่อเจรจาทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย ได้มองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศอีกด้วย
 
          พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะได้ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบถึงแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ (Thailand Integrated Energy Blueprint - TIEB) ซึ่งมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานของโลก ที่มีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ในขณะที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ 
          ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้จัดงานเซต้าซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการด้านพลังงานในระดับนานาชาติขึ้นในประเทศ โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนผลักดันอย่างเต็มที่ให้งานนี้เกิดขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค และยืนยันความพร้อมของไทย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานและการพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย ภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นส่วนวิชาการ ที่เป็นการประชุมนานาชาติ ครอบคลุมกว่า 100 หัวข้อ ทั้งเรื่องการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่ง ส่วนที่สอง เป็นนิทรรศการ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชนผู้ผลิตเทคโนโลยีหลายรายเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่ทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่สามารถนำมาทดแทนพลังงานเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          ภายในงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีหน่วยงานสังกัด วท. นำผลงานร่วมจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมมันรังสีจะมีไฮไลต์เด่น โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) นวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายขนาดใหญ่ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การวิเคราะห์หาปริมาณไบโอดีเซลในน้ำมันปิโตรเลียม โดยวิธีคาร์บอน-14 โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน. ) เป็นต้น 
          เซต้า 2016  จัดขึ้นในครั้งแรกนี้นับว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าชมงานกว่า 1,000 คน  จาก 35 ประเทศจากทั่วโลก ทั้งในทวีเอเชีย ยุโรปและอเมริกา  นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจจากประเทศต่างๆ  แสดงความจำนงจับคู่เจรจาธุรกิจด้านพลังงานในงานมากกว่า 250 คู่อีกด้วย
วันที่กิจกรรม: 
Sat, 12/03/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
SETA2016
เอกสารแนบ: