ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ThaiTECT ประจำปี 2558

พฤ, 18/06/2015 - 09:11 — admin5

         เนื่องจากการวิจัยทางคลินิกจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลมากกว่าเดิม รวมทั้งการทดสอบทางคลินิกในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่น าไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม ดังนั้น การทำศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสามารต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ อนึ่ง แนวโน้มจ านวนการวิจัยทางคลินิกที่สูงขึ้นในแถบเอเชีย นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทั้งภาครัฐแลเอกชนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ (Thailand Towards Excellence in Clinical Trials-ThaiTECT)จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว

แผนที่ Hilton Sukhumvit Hotel

 

ภาพประกอบ: 
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ThaiTECT ประจำปี 2558