ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประกวด ประจำปี พ.ศ. 2558

อ, 24/03/2015 - 10:07 — admin5

 
              ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมูลนิธิบัวหลวง  มีความประสงค์จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2558   โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ   “เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่่อการเกษตร ประจำปี  พ.ศ.  2558"  ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่สนเสนอผลงาน  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 โดยจัดส่งรายละเอียดข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามแบบฟอร์มด้านล่าง ถึงสำนัก ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี